Boží dům 

Středisko křesťanského poradenství

Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní. (Jan 8,36)

Úvod

Vítejte na stránkách střediska křesťanského poradenství "Boží dům" v Kutné Hoře. Máme na srdci uzdravení a zralost Božího lidu v této zemi a toužíme, aby naše služba k tomu napomohla. Modlíme se za to, aby se u nás lidé osobně setkali s Boží přítomností a láskou, která proměňuje a vysvobozuje.

Pokud máte zájem o poradenství, kontaktujte nás telefonicky nebo pomocí formuláře. Poradenství poskytujeme nejen osobně, ale je možné též on-line. (Skype, Google meet, Zoom, WhatsApp ...)

Co je křesťanské poradenství?

Křesťanským poradenstvím rozumíme službu, která pomáhá člověku řešit osobní problémy, prožívání své hodnoty a identity, vypořádání se s konflikty, vztahy i traumatizujícími zkušenostmi v životě a růst ve svobodě v kontextu křesťanské víry. Služba je založena na rozhovoru a modlitbách s poradci, kteří pomáhají člověku nahlédnout ke kořenům jeho prožívání a společně hledat uzdravení. Jako křesťané věříme, že skutečný smysl života je možné najít jen ve vztahu s Bohem. Proto počítáme s duchovním řešením problémů, s mocí Božího slova, modlitby a duchovními dary. Více než na to jak změnit jednání se soustřeďujeme na to, jak změnit pohled na sebe.

Služba probíhá tak, že se klientovi osobně věnuje (nejčastěji) dvojice poradců. Délka setkání trvá přibližně 1-2 hodiny. Setkání mohou být opakována po určitém čase podle potřeby. Součástí je rozhovor, modlitba, klient může být veden k některým vyznáním nebo následným krokům. Vše však musí být vedeno s jeho souhlasem. Poradci jsou vázáni mlčenlivostí (zpovědním tajemstvím).

Často kladené dotazy

V Bibli se nikde nevyskytuje termín "poradenství" nebo "vnitřní uzdravení", proto je důležité zkoumat, zda je tato služba vůbec v souladu s biblickým učením a jaké místo má v duchovním životě křesťana. Máme zkušenost, že většina problémů v životě (křesťany nevyjímaje) přichází skrze různá zranění a lži, které člověk během svého života přijal. I když je v Písmu psáno, že člověk je v Kristu nové stvoření (2 Kor 5,17), v praxi vidíme, že řada křesťanů v některých oblastech svého života přemýšlí “postaru”. Proto v písmu nacházíme mnoho výzev, abychom se proměňovali obnovením mysli (Ř 12,2; Ef 4,23), svlékli starého člověka (Ef 4,22), abychom pochopili, jaké máme postavení v Něm (Ef 3,17-18; 1 Kor 1,30; Ef 2.4), abychom se posvěcovali (Zj 22,11). Poradenství by mělo být jedním z pastoračních nástrojů, které nám pomohou najít svobodu a postavení v Kristu, které nám náleží.

Setkali jsme se s námitkami, že v poradenstvích se lidé neustále vracejí ke křivdám z minulosti místo chození ve víře. Problém je v tom, že věci v minulosti formovaly náš pohled na sebe i svět kolem (naši víru) a fungují, i když si to sami neuvědomujeme. (Například nechtěné dítě i v dospělosti stále stále bojuje s pocity odmítnutí a méněcennosti.) Na poradenství se těmito věcmi zabýváme proto, aby mohly být uzdraveny, člověk přijal Boží pravdu o sobě, odpustil těm, kdo ho zranili a byl schopen přijmout zodpovědnost za svoje prožívání i jednání.

Věříme, že jednorázová modlitba a dotyk Boží moci může uzdravit člověka i v duševní oblasti. Někteří s nás jsou zapojeni ve službě Míst uzdravení, která je na tomto principu založena. Setkali jsme se však často s tím, že řada lidí spoléhá na to, že se za ně někdo pomodlí a tím se vše vyřeší, místo toho, aby proměnili svůj způsob myšlení a jednání. Vidíme, že k osvobození potřebujeme obojí, aby byl výsledek trvalý. A o to se v našem poradenství snažíme. (Máme například zkušenosti, že lidé, které jsme vedli k odpuštění, byli následně spontánně osvobozeni nebo uzdraveni bez další modlitby.)

Vážíme si psychologie a jsme vděčni za práci psychologů. Řada poznatků psychologie je prospěšná i v poradenství, pokud jsou v souladu s křesťanskou vírou. Na rozdíl od psychologie počítáme s tím, že člověk je též duchovní bytost, proto ve službě předpokládáme duchovní řešení problémů. Klademe důraz na pokání, odpuštění a proměnu mysli podle Božího slova. Zvláště usilujeme o to, aby se člověk během služby osobně setkal s Bohem a přijal proměnu na základě zjevení.

Dnešní lékařská věda připouští, že více než 80% nemocí má psychosomatický původ. Na službě Míst uzdravení jsme se často setkali s tím, že si lidé přišli pro modlitby za fyzické uzdravení, ale po rozhovoru jsme zjistili, že potřebují řešit různá zranění v duševní oblasti. Nemyslíme si, že za každou nemocí je hřích nebo nějaký špatný postoj, ale vnímáme, že stav naší mysli a zdraví těla velice úzce souvisí. Proto tyto služby nelze striktně oddělovat a je třeba do modliteb za uzdravení zahrnout i oblast "vnitřního" uzdravení a osvobozování.

Setkali jsme se opakovaně s tím, že za mnoha psychickými i zdravotními problémy byly duchovní síly. Proto je služba osvobozování od démonů nedílnou součástí naší služby, ne však jedinou. K tomu, aby byl člověk trvale svobodný, je třeba proměna mysli na základě Božího slova.

Pastoraci vnímáme jako dlouhodobý proces vedení lidí v místní církvi, které zahrnuje nejen řešení problémů (což bývá většinou náplní poradenství), ale i výchovu učedníků. Máme za to, že některé principy, které používáme v poradenství (například hledání kořenů prožívání) by měly být součástí každé pastorační služby. Proto nabízíme pastoračním pracovníkům školení a konzultace. Uvědomujeme si, že jednorázové poradenství může člověku pomoci nastartovat nové věci, ale je třeba, aby měl v místní církvi lidi, kteří mu budou rozumět a povzbuzovat ho v každodenním boji.

Tým

Náš tým je složen ze školených poradců zakotvených v místních církvích. Vedoucí této služby absolvovali školu křesťanského poradenství Nová DNA, kromě toho další školy a semináře (Abba school, Ellel ministries, Svoboda v Kristu, Bethel Sozo). Ve službě se snažíme tyto zkušenosti uplatňovat a dále se vzdělávat. Kromě služby v rámci místní církve a osobní služby lidem z Čechách a na Slovensku jsme sloužili na víkendech poradenstva Nová DNA, CampFestuUNITED a dalších akcích. 

Služba probíhá s požehnáním a pod autoritou sboru Křesťanské společenství Kutná Hora. Spolupracujeme s dalšími lidmi, kteří slouží v oblasti pastorace a vnitřního uzdravení.

Uvědomujeme si, že úspěch poradenství závisí nejen na našem vzdělání a zkušenostech, ale hlavně na tom, jak budeme při službě otevřeni Duchu svatému a také na tom, jak klient bude ochotný na sobě systematicky pracovat.

Štěpán Kafka
vedoucí
Dana Kafková
poradce
Helena Karpišová
poradce
Kateřina Lázňovská
poradce
Jana Stříteská
poradce
Pavel Viktora
poradce, psycholog
Bohuslav Zapadlo
poradce, prorocká služba

Další služby

Nemyslíme si, že naše služba je jediná ta správná. V současné době existuje v ČR více služeb zabývající se křesťanským poradenstvím a službou vnitřního uzdravení. Vnímáme, že jsme v období, kdy Bůh chce církev uzdravit, a proto se tyto služby objevují. Rádi bychom zde vyjmenovali (abecedně) některé z těch, které známe a můžeme doporučit:

Služba fyzického uzdravení:
Nabízíme též službu zaměřenou hlavně na fyzické uzdravení - Místo uzdravení Kutná Hora, která je součástí celosvětové sítě Healing Rooms.

Dary

Službu poskytujeme zdarma. Pokud byste ji však chtěli nějak finančně podpořit, můžete zaslat dary na účet: 261686389/0600. Do poznámky uveďte "Dar". Můžete se také stát naším partnerem podílet se na službě pravidelnými příspěvky. Děkujeme.

Kontakt

Zde se přímo můžete objednat na poradenství nebo zaslat jakoukoli otázku

Další kontaktní údaje

Telefon

+420 724 254 731

Email

bozidum@email.cz

Adresa

Hloušecká 248, 284 01 Kutná Hora

Facebook

bozidum

© Boží dům 2023

Free AI Website Maker